ระดับน้ำประจำวันที่ 12 มกราคม 2565
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 151.35 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.45 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.65 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.92 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 145.49 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.55 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.82 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 1.046 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.788 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 4.032 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 21.540 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.241 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.469 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.123 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.000 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.000 ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ