ระดับน้ำประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 151.30 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.25 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.40 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.65 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.58 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 140.20 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 138.30 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 1.02 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.65 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 3.52 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 18.25 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.46 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.08 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.65 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = 3.122 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 4.007 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 2.736 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 6.272 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 2.373 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 2.196 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = - ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ